Javno poduzeće ima status pravne osobe čiji je temeljni kapital podijeljen na vlasničke udjele a sastoji se od:
a) 85,3057% vlasnik udjela osnivača-Općine Prozor-Rama i
b) 14,6943% vlasnici udjela ostali članovi društva sukladno knjizi udjela.

Tijela Društva su:
1. Skupština;
2. Nadzorni odbor ;
3. Uprava Društva ( menadžment/direktor ) kao tijelo upravljanja;
4. Odbor za reviziju

Skupština

Skupština Javnog poduzeća, je najviše tijelo Društva čija ovlaštenja vrše članovi-osnivači sukladno odluci o vršenju ovlasti na temelju državnog kapitala.
Ispred Općine Prozor-Rama odnosno Općinskog vijeća kao osnivača Javnog poduzeća, ovlaštenja Skupštine javnog poduzeća vrši Općinski načelnik.

Skupština se održava najmanje jedanput godišnje.
Skupštinu Društva saziva Nadzorni odbor, osim u slučajevima kada je Statutom i zakonom drugačije određeno.

Skupština društva je nadležna da:

donosi statut, izmjene i dopune statuta; donosi etički kodeks Poduzeća ; odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala; usvaja godišnji izvještaj Poduzeća, koji uključuje financijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; odlučuje o rasporedu dobiti; odlučuje o načinu pokrića gubitaka; odlučuje o spajanju s drugim društvima i pripajanju drugih društava Poduzeću; odlučuje o promjeni oblika i podjeli Poduzeća; odlučuje o prestanku Poduzeća sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacijskog bilanca i završnog računa po okončanju postupka likvidacije; odlučuje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom povezanih društava, u tijeku poslovne godine u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine Poduzeća po bilancu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom; odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno; donosi odluku o izboru i imenuje članove Odbora za reviziju, na prijedlog Nadzornog odbora; odlučuje o osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji povezanih društava i odobravanju njihovih statuta; odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; donosi poslovnik o radu skupštine, donosi odluku o trogodišnjem, godišnjem i revidiranom planu poslovanja; odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Poduzeća prema članovima Uprave i Nadzornog odbora u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja Poduzeća; odlučuje o izuzimanju stalnih sredstava; podnosi izvještaj o radu i poslovanju poduzeća Općinskom vijeću Prozor-Rama najmanje jednom godišnje; odlučuje o zastupanju Poduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave društva ili eventualnim postupcima protiv članova drugih tijela Poduzeća; odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana uključujući i predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Skupština Društva sukladno zakonu.

Predsjednika i članovi Nadzornog odbora upisuju se u registar kod Komisije za vrijednosne papire.

Predsjednika i članovi Nadzornog odbora zaključuju Ugovor sa Društvom kojeg odobrava Skupština Društva, a kojeg potpisuje direktor.

Nadzorni odbor nadležan je da:
nadzire poslovanje Poduzeća; predlaže Skupštini donošenje, izmjene i dopune Statuta i Etičkog kodeksa; donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora; donosi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji poduzeća i Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama; utvrđuje prijedlog trogodišnjeg, godišnjeg i revidiranog plana poslovanja; usvaja izvještaj Uprave po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilancom stanja i bilancom uspjeha na osnovu prethodno datog mišljenja Odbora za reviziju; podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju poduzeća koji obavezno uključuje: izvještaj vanjskog revizora, preporuku Odbora za reviziju, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; daje Skupštini prijedlog o rasporedu dobiti; daje Skupštini prijedlog o načinu pokrića gubitaka; utvrđuje prijedlog odluke o izboru kandidata Odbora za reviziju i podnosi ga Skupštini; prati provođenje postupka javnih nabavki, u skladu s važećim propisima; imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa odredbama Statuta; daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim poduzećima; daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima; podnosi zahtjev za sazivanje Skupštine Poduzeća; prati provođenje preporuka datih Upravi od strane Odbora za reviziju te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima; prati poslovanje i zakonitost poslovanja Poduzeća; daje upute tijelima Poduzeća radi otklanjanja nepravilnosti u radu; prisustvuje sjednicama Skupštine Poduzeća i učestvuje u raspravi bez prava glasa; vrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju Poduzeća; donosi cjenik usluga osim za vodu i odvođenje otpadnih voda; utvrđuje prijedlog cijena vode i odvođenja otpadnih voda; razmatra mjesečne izvještaje o radu Odbora za reviziju; donosi odluku o kreditnom zaduženju u obimu do trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine poduzeća po bilancu stanja na kraju prethodne godine; vrši druge poslove predviđene zakonom.

Uprava Društva

Upravu Društva čini :
• direktor

Mandat direktora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Direktora bira Nadzorni odbor Društva pojedinačnim većinom glasova; na temelju javnog natječaja, iz reda kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji po menadžerskim znanjem najbolje odgovaraju obavljanju operativnih i poslovnih potreba Društva.
Direktor podliježe dužnostima, odgovornostima i ograničenjima koja su utvrđena Zakonom o javnim poduzećima, Zakon o gospodarskim društvima, drugim zakonima i Statutom Društva i u vođenju poslova iz djelokruga dužni su postupiti s pažnjom dobrog gospodarstvenika, te u skladu s Etičkim kodeksom Društva.

Temeljni kapital Javnog poduzeća iznosi 7.844.714,31 KM i predstavlja udjele članova-osnivača Društva sa 100% udjelom.

Direktor:
Branko Burić,ing.stroj.