Prihvatanjem uslova korištenja usluge e-račun, Korisnik izjavljuje da:

  • je saglasan da mu se računi za uslugu dostavljaju, isključivo u elektronskoj formi, putem e-mail adrese navedene u zahtjevu, koja predstavlja novu adresu dostave računa. Na ovaj način ispunjena je obaveza JKP Vodograd Prozor-Rama (u daljem tekstu: “Vodograd”) da dostavi račun za uslugu, shodno važećim zakonskim propisima. Trenutkom slanja računa od strane “Vodograd”-a na navedenu e-mail adresu Korisnika usluge, račun se smatra ispostavljenim;
  • je saglasan da će adresa za dostavu računa uvijek biti e-mail adresa Korisnika usluge koja je posljednja prijavljena i evidentirana, kao aktivna, u sistemu “Vodograd”-a;
  • je upoznat da može izvršiti promjenu navedene e-mail adrese za slanje računa podnošenjem Zahtjeva;
  • će obavijestiti “Vodograd” o svakoj promjeni podataka bitnih za dostavu računa putem e-mail adrese, odnosno podataka koji mogu prouzrokovati nemogućnost dostave računa;
  • je saglasan da “Vodograd” nije odgovoran za slučaj nemogućnosti dostavljanja računa na posljednju e-mail adresu ukoliko je e-mail adresa Korisnika usluge postala nevažeća ili zbog drugog razloga koji se ne može pripisati u krivicu “Vodograd”-a;
  • je upoznat da podnošenjem Zahtjeva, može zahtijevati prestanak usluge dostave računa putem elektronske pošte, nakon čega će se slati računi putem pošte na ranije korištenu adresu ili novo definisanu adresu za dostavu računa;
  • je saglasan da “Vodograd” kao Kontrolor, u smislu odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH, Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR), Konvencije za zaštitu lica/osoba s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka (ETS BR:108), mogu u svrhu fakturisanja i naplate usluge, evidentirati i obrađivati lične podatke: ime i prezime, adresa.