Z A H T J E V I

 

Obrazac za prijavu odjavu članova __zgrade

Opći zahtjev

Zahtjev za prijavu odjavu rada na tržnici

Zahtjev za odjavu komunalnih usluga

Zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu

Zahtjev za prijavu ili odjavu broja članova

Zahtjev za krupni otpad

Zahtjev za dostavu računa elektronskim putem

Zahtjev za promjenom vlasnika korisnika

Sve zahtjeve možete  podnijeti putem elektronske pošte: vodograd.pravnasluzba@gmail.com ,  vodograd@tel.net.ba

C J E N I K   K O M U N A L N I H   U S L U G A
CIJENA VODE
- Isporučena voda po očitanju potrošnje m3   -  0,83 KM (kućanstva)
- Isporučena voda po očitanju potrošnje m3   -  1,66 KM (ostali potrošači)

CIJENA ODVOZA KOM. OTPADA
   - 1 člana  obitelji 3,00 KM
   - 2 i 3 člana  obitelji 5,00 KM
   - 4 i više članova  obitelji 7,00 KM
Cjelovit cjenovnik možete preuzeti na linku : cjenik_osnovnih_usluga_usvojen_28.05_.2015-2_cr