Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko neretvanska županija

Javno komunalno poduzeće “VODOGRAD” d.o.o. Prozor-Rama

 

 

Dj. broj: 01/1-XIII-SD-2/24

Prozor-Rama, 04.06.2024.godine

 

Na temelju odredbi članka 336. stavak  1. točka a) Zakona o gospodarskim društvima (“Sl. novine F BiH“ br:81/15), a u vezi sa člankom 22. i 23. Statuta Društva Javnog komunalnog poduzeća “Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama, Uprava društva-direktor  dana 04.06.2024.godine donio je Odluku o sazivanju redovite  Skupštine društava JKP “Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama, br.: 01/1-XI-SD –XIII-1/24 ,te ovim putem objavljuje

 

O B A V I J E S T

o sazivanju  redovite Skupštine Društva JKP “Vodograd“ d.o.o.Prozor/Rama

 

Skupština JKP“VODOGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama održat će se dana 27.06.2024.god (četvrtak) u Prozor-Rami, u prostorijama Društva u ulici Ć. Truhelke bb, s početkom u 09,00 sati.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1.Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje

2.Izbor radnih tijela Skupštine.

  1. predsjednika Skupštine
  2. dva ovjeritelja zapisnika

3.Usvajanje godišnjeg izvješća  o poslovanju Društva za 2023. godinu koji uključuje financijsko izvješće sa izvješćem ovlaštenog revizora,  Izvješće o radu Nadzornog odbora

4.Donošenje Odluke o pokriću gubitka društva iz 2023. godine

Donošenje Odluke o planu poslovanja za 2024.godinu,

6.Donošenje Odluke o ovlaštenju Uprave društva za izboru ovlaštenog revizora za      2024.godinu

  1. Razno

Član ili skupina članova društva čiji udjeli čine najmanje desetinu temeljnog kapitala imaju pravo izvršiti dopunu prijedloga dnevnog reda u roku od osam (8) dana od dana poziva za Skupštinu. Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni član društva  ili punomoćnik člana društva sa najvećim pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjeritelja zapisnika o radu Skupštine. Zapisnik o radu Skupštine vodit će tajnik  Društva.

Skupština može odlučivati ako su, osobno ili putem punomoćnika, zastupljeni članovi čiji udjeli čine polovinu temeljnog kapitala.

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid članovima društva/punomoćnicima svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokaciji u Prozoru, Ul. Ćire Truhelke bb.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na web stranici Društva.

 

UPRAVA DRUŠTVA

Branko Burić, ing. stroj