Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko neretvanska županija

Javno komunalno poduzeće “VODOGRAD” d.o.o. Prozor-Rama

Prozor–Rama, ul. Ć. Truhelke bb, tel/fax: 036 771 053, 771 378, e-mail: vodograd@tel.net.ba

Žiro računi : Uni Credit Bank –  3382102200208093 i Hypo Group Bank – 3060350000032011

ID broj : 4227274600003 , PDV-e broj : 22727460000

Ur.broj: 01/1-138-1/24

Prozor-Rama; 17.04.2024.godine

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16,89/18 I 44/22), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“ br.4/19, br. 5/20), članka 38.statuta JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama, te Odluke direktora  broj 01/1-136/24 od dana 17.04.2024. godine  direktor raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Za sljedeća radna mjesta:

  1. Radnik na crpnoj stanici -2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
  2. Radnik na razvrstavanju otpada- 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Integralni tekst Javnog natječaja možete pogledati na službenoj web stranici Društva: https://vodograd-rama.com/, te oglasnim pločama Društva i Službe za zapošljavanje Prozor-Rama.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

javni natječaj (2)

Obrazac za prijavu na javni natječaj