Obavijest o sazivanju skupštine 2023

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko neretvanska županija

Javno komunalno poduzeće “VODOGRAD” d.o.o. Prozor-Rama

Prozor–Rama, ul. Ć. Truhelke bb, tel/fax: 036 771 053, 771 378, e-mail: vodograd@tel.net.ba

Žiro računi : Uni Credit Bank –  3382102200208093 i Hypo Group Bank – 3060350000032011

ID broj : 4227274600003 , PDV-e broj : 227274600003

 

Dj. broj: 01/1-XII-SD-2/23

Prozor-Rama, 06.06.2023.godine

 

Na temelju odredbi članka 336. stavak  1. točka a) Zakona o gospodarskim društvima (“Sl. novine F BiH“ br:81/15), a u vezi sa člankom 22. i 23. Statuta Društva Javnog komunalnog poduzeća “Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama, Uprava društva-direktor  dana 06.06.2023.godine donio je Odluku o sazivanju redovite  Skupštine društava JKP “Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama, br.: 01/1-XI-SD –XII-1/23 ,te ovim putem objavljuje

 

O B A V I J E S T

o sazivanju  redovite Skupštine Društva JKP “Vodograd“ d.o.o.Prozor/Rama

Skupština JKP“VODOGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama održat će se dana 22.06.2023.god (četvrtak) u Prozor-Rami, u prostorijama Društva u ulici Ć. Truhelke bb, s početkom u 09,00 sati.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1.Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje

2.Izbor radnih tijela Skupštine.

  1. predsjednika Skupštine
  2. dva ovjerivača zapisnika

3.Usvajanje godišnjeg izvješća  o poslovanju Društva za 2022. godinu koji uključuje financijsko izvješće sa izvješćem ovlaštenog revizora,  Izvješće o radu Nadzornog odbora

4.Donošenje Odluke o pokriću gubitka društva iz 2022. godine

  1. Donošenje odluke o planu poslovanja za 2023.godinu,

6.Donošenje Odluke o ovlaštenju Uprave društva za izboru ovlaštenog revizora za         2023.godinu,

  1. Razno

Član ili skupina članova društva čiji udjeli čine najmanje desetinu temeljnog kapitala imaju pravo izvršiti dopunu prijedloga dnevnog reda u roku od osam (8) dana od dana poziva za Skupštinu. Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni član društva  ili punomoćnik člana društva sa najvećim pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršit  Odbor za glasanje. Zapisnik o radu Skupštine vodit će tajnik  Društva.

Skupština može odlučivati ako su, osobno ili putem punomoćnika, zastupljeni članovi čiji udjeli čine polovinu temeljnog kapitala.

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid članovima društva/punomoćnicima svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokaciji u Prozoru, Ul. Ćire Truhelke bb.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na mrežnoj stranici Društva.

 

UPRAVA DRUŠTVA

Branko Burić, ing. stroj.