JKP “Vodograd” d.o.o. kao ovlašteno javno poduzeće za prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada na području općine Prozor-Rama u suradnji sa Općinom Prozor-Rama i nadležnim inspekcijskim službama, pristupilo je uređenju deponije “Duška kosa”, a sve u cilju potpunog zatvaranja i saniranja iste.

Ovim putem obavještavamo sve pravne i fizičke osobe sa područja općine Prozor-Rama da je zabranjeno odlaganje otpada na deponiju “Duška kosa”. Sav otpad koji se ne može odložiti u kontejnere kao što su zemlja, piljevina, životinjski otpad, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumski, dvorišni i tavanski otpad u većim količinama, kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje (osim opasnog otpada), pravne i fizičke osobe sa područja općine Prozor-Rama mogu odložiti/dovesti na plato Eko parka u Poniru radnim danima u vremenu od 8.00 do 14.00h, a u slučaju potrebnog odlaganja izvan radnog vremena i u dane vikenda potrebno se posebno dogovoriti sa odgovornom osobom u Eko parku. Za sva detaljnija uputstva i pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju putem broja telefona 036/770- 444.

JKP “Vodograd” d.o.o., uz nesebičnu pomoć Općine Prozor-Rama čini velike napore na zakonitom i ekološki prihvatljivom načinu zbrinjavanja komunalnog otpada. Stoga, molimo svo stanovništvo općine Prozor-Rama da daju svoj doprinos u ispunjavanju zadanih ciljeva. Kontrolu nad poštivanjem i provođenjem navedenih aktivnosti vršit će nadležna komunalna inspekcija i komunalni redari, a za nepoštivanje navedenih preporuka predviđene su i novčane kazne.

 

JKP “Vodograd” d.o.o.