Na temelju Odluke o prodaji vozila-kamiona br. 01/1-281/21 od dana 20.10.2021.godine, članka 39. Statuta javnog komunalnog poduzeća “Vodograd” doo Prozor-Rama, a u vezi sa  Odlukom nadzornog odbora o davanju suglasnosti Upravi društva-direktoru JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama ,ur.br. 01/1-XXXXIX-NO-3/21 Uprava društva-direktor Javnog komunalnog poduzeća “Vodograd” doo Prozor-Rama objavljuje;

JAVNI OGLAS

O PRODAJI VOZILA-KAMIONA AUTOSMEĆARE PUTEM LICITACIJE ZATVORENIH PISMENIH  PONUDA

I

Predmet prodaje je vozilo-kamion autosmećara koje je vlasništvo JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama i to  “IVECO STRALIS AD 260S31 Y/TN”

godina proizvodnje: 2013.,

broj motora:141220,

snaga motora:228 KW,

euro norma: E 5,

nadogradnja RESOR,kapacitet 9tona, zapremina sanduka za otpad V=22m³

boja vozila: kabina-bijela,nadogradnja zelena.

Početna cijena iznosi 68.500,00 KM

 

II

Prodaja službenog motornog vozila iz točke I. ovog Oglasa obavit će se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda onom ponuditelju koji ponudi najveću cijenu za vozilo.

III

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje uz zatvorenu ponudu uplate depozit u vrijednosti 1.000,00 (tisuću) KM na račun: 3382102200208093 JKP „Vodograd“ doo Prozor-Rama.

Depozit se vraća nakon zaključenja licitacije svim ponuditeljima, osim ponuditelja koji je proglašen najpovoljnijim.

Najpovoljnijem ponuditelju depozit se uračunava u ukupno ponuđeni iznos.

IV

Ponude u zatvorenoj koverti s naznakom “NE OTVARAJ” – Ponuda za prodaju vozila-kamiona autosmećare  s dokazom o izvršenoj uplati depozita zaprimljene poštom ili osobno primaju se do 10.11.2021.godine do 11:15 sati na adresu: Ul.Ćire Truhelke bb, 88440 Prozor-Rama.

Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavku, neće se uzeti u razmatranje.

V

Javno otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja održat će se 10.11.2021. godine u 11:30 sati u zgradi JKP „Vodograd“ doo  Prozor-Rama, Ured direktora, Ul.Ćire Truhelke bb, 88440 Prozor-Rama.

Pismena ponuda sadrži slijedeće:

podaci za fizičku osobu: ime i prezime, ime jednog roditelja, broj osobne karte ili putovnice, adresa i broj telefona;

podaci za pravnu osobu: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime i broj osobne iskaznice ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj telefona;

iznos ponude izražene u KM;

dokaz o uplati depozita-primjerak uplatnice;

ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuditelj ako je početna cijena veća ili jednaka početnoj cijeni iz točke I. ovog oglasa.

VI

Službeno vozilo iz točke I. ovog oglasa može se pogledati u periodu od 03.11.2021 do 09.11.2021. godine u vremenu od 08:00 do 13:00 sati, na parkingu JKP „Vodograd“ doo Prozor-Rama, ulica Ćire Truhelke  bb, kontakt osoba: Branko Burić, 036-771-378.

 VII

Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila licitacije. Ako se na poziv odazove samo jedan ponuditelj i da ponudu za početnu vrijednost (cijenu) ili veći iznos, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije.

Ako se pojave dva ili više ponuditelja s istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuditelji ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po  datumu i vremenu prijamnog štambilja službe protokola.

Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuditelja koji su ponudili cijenu iznad početne cijene i konstatira da je vozilo prodano najpovoljnijem ponuditelju.

VIII

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac je dužan pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od proglašenja pobjednika licitacije.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora na broj računa: 3382102200208093, u svrhu kupovina vozila, kod UniCredit bank, a što se dokazuje bankarskim izvodom.

Kupac je dužan po izvršenoj uplati u roku od 5 (pet) dana preuzeti vozilo, što će se zapisnički konsatirati.

Prodaja vozila vrši se u viđenom stanju, te naknadne primjedbe neće biti uvažene.

Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

Ukoliko kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenju Ugovora u roku iz stavka I. ovog članka, uplaćeni depozit mu se neće vratiti i isti se smatra javnim prihodom a izvršit će se ponovno oglašavanje prodaje službenog vozila.

IX

 Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i službenoj web stranici JKP „Vodograd“ doo Prozor-Rama

licitacija

 

JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama

Direktor: Branko Burić