JKP „Vodograd „ d.o.o. Prozor-Rama, uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša F BiH, a putem javnog natječaja izvršilo je nabavu  58 kontejnera domaće proizvodnje za selektivno prikupljanje otpada . Realizacijom projekta „Formiranje zelenih otoka radi selekcije otpada na mjestu nastanka- nabava i razmještaj kontejnera“ Prozor-Rama će postati bogatija za ukupno četrnaest “zelenih otoka”, za selektivno odlaganje otpada, koji će se postaviti na četrnaest lokacija u gradu. Vrijednost projekta je 66.904,35 KM, od čega će JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama izdvojiti 26.904,35 KM a Fonda za zaštitu okoliša F BiH 40 000 KM. Ovo je drugi projekt na području općine Prozor-Rama koji sufinancira Fond za zaštitu okoliša. Podsjećamo da je fond i 2017. godine financirao nabavu kontejnera sa iznosom od 25 000 KM. Kontejneri će biti obilježeni i obojani prema namjeni. Žuti kontejneri su namijenjeni za ambalažni otpad od plastike, zeleni za staklo, plavi za papir i karton, a sivi za bio-otpad. U narednom razdoblju će se pristupiti uređenju lokacija i smještaju kontejnera. Realizacijom ovog projekta i projekta izgradnje sortirnice otpada čija je realizacija također u tijeku stvoriti će se uvjeti za suvremeno i ekološki prihvatljivo gospodarenje otpadom.