JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama obavještava korisnike

da prema posljednjem mikrobiološkom ispitivanju vode

ista ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.