Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija
Javno komunalno poduzeće “VODOGRAD” d.o.o. Prozor-Rama
UPRAVA DRUŠTVA
Prozor–Rama, ul. Ć. Truhelke bb, tel/fax: 036 771 053, 771 378, e-mail: vodograd@tel.net.ba
Žiro računi : Uni Credit Bank – 3382102200208093 i Hypo Group Bank – 3060350000032011
ID broj : 4227274600003 , PDV-e broj : 227274600003

Dj. broj: 01/1-211/18
Prozor-Rama, 13.06.2018.godine

Na temelju odredbi članka 336. stavak 1. točka a) Zakona o gospodarskim društvima (“Sl. novine FBiH“ br:81/15), a u svezi sa člankom 22. i 23. Statuta Društva Javnog komunalnog poduzeća “Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama, Uprava društva-direktor dana 12.06.2018.godine donio je Odluku o sazivanju Skupštine društava JKP “Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama, br.: 01/1- 210/18,te ovim putem objavljuje :
O B A V I J E S T
o sazivanju redovite Skupštine Društva JKP “Vodograd“ d.o.o.Prozor/Rama
Skupština JKP“VODOGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama održat će se dana 28.lipnja 2018.godine (četvrtak) u Prozor-Rami, u prostorijama Društva u ulici Ć. Truhelke bb, s početkom u 11,00 sati.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Izbor radnih tijela Skupštine.
a) predsjednika Skupštine
b) dva ovjeritelja zapisnika
3. Usvajanje godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2017.godinu koji uključuje financijsko izvješće sa izvješćem Ovlaštenog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
4. Donošenje Odluke o raspodijeli dobiti društva iz 2017. godine,
5. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2018.godinu,
6. Donošenje Odluke o ovlaštenju Uprave društva za izboru ovlaštenog revizora za 2018.godinu,
7. Razno
Član ili skupina članova društva čiji udjeli čine najmanje desetinu temeljnog kapitala imaju pravo izvršiti dopunu prijedloga dnevnog reda u roku od osam (8) dana od dana poziva za skupštinu
Skupština može odlučivati ako su, osobno ili putem punomoćnika, zastupljeni članovi čiji udjeli čine polovinu temeljnog kapitala.
Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid članovima društva/punomoćnicima svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokaciji u Prozoru, Ćire Truhelke bb.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na mrežnoj stranici Društva.

UPRAVA DRUŠTVA
DIREKTOR:
Branko Burić, ing.stroj.