Poštovani,

U Odluci o komunalnom redu općine Prozor-Rama (Sl. glasnik općine Prozor-Rama br.: 2/15) u članu 93. i 94. propisana su pravila postupanja sa krupnim otpadom.

Krupni otpad dijeli se u dvije grupe i to:

1. Krupni otpad I kategorije smatra se čvrsti otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorima, a koji se po svojoj veličini ne smatra miješanim kućnim otpadom, a naročito: dijelovi namještaja, kućni aparati, pokućstvo i sanitarni uređaji.
Vrijeme i lokacija odlaganja ovog otpada određuje JKP „Vodograd“ d.o.o. i to dva puta godišnje. Sve troškove odvoza ovog otpada snosi ovlašteni operater za prikupljanje komunalnog otpada tj. JKP „Vodograd“ d.o.o.

2. Krupni otpad II kategorije je otpad biljnog porijekla (grane, drva, piljevina, trava), šljaka, šut i otpatke građevinskog materijala. Ovaj otpad će JKP „VODOGRAD“ d.o.o. odvoziti isključivo na zahtjev vlasnika ili naručitelja.
Sve troškove odvoza ovog otpada snosi vlasnika ili naručitelja odvoza navedenog krupnog otpada. Odvoz ovog otpada vrši se po dogovoru i u skladu sa materijalno-tehničkim mogućnostima JKP „Vodograda“ d.o.o.

Ovim putem se mole korisnici komunalne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada da podnesu zahtjev za odlaganje krupnog otpada (tj. dijelova namještaja, kućnih aparata, pokućstva i sanitarnih uređaja).

Zahtjev mogu preuzeti u upravnoj zgradi JKP „Vodograda“ d.o.o i na web stranici Vodograda. Zahtjev se podnosi lično, poštom, telefonom ili emailom.

Kontakt podaci su:
– Web stranica:  http://www.vodograd-rama.com

– Telefon br: 036/771- 053
– Email: vodograd@tel.net.ba
– Adresa: JKP „Vodograd“ d.o.o. ul. Ć. Truhelke bb. Prozor

Dan prikupljanja i odvoza ovog otpada je subota 13.10.2018. godine

Zahtjevi se primaju jedan dana prija dana odvoza tj. do 12.10.2018. godine do 14,00 sati.

Vlasnici krupnog otpada su dužni otpad iznijeti iz kuća ili stanova i odložiti do pristupačnog mjesta za kamion tj. po dogovoru sa davateljem usluge JKP Vodogradom.

Ovim putem najavljujemo sljedeće prikupljanje otpada koje će se organizirati iduće godine u 5 mjesecu o čemu će korisnici biti blagovremeno informirani.

Za sve eventualne nejasnoće na raspolaganju su Vam naši kontakti.

Javno komunalno poduzeće „VODOGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama, Radna jedinica „ČISTOĆA“ moli cijenjene korisnike da prijave posjedovanje krupnog otpada kako bi isti bio odložen i zbrinut u skladu sa zakonskim propisima.

S poštovanjem,

PREUZMI OBRAZAC

obrazac-za-krupni-otpad-1.docx